EVIDENTA FINANCIAR CONTABILA

EVIDENTA FINANCIAR CONTABILA

Conceptul nostru de business, acela de servicii integrate, aduce langa serviciile juridice si servicii din sfera financiar-contabila. Astfel, intreprinzatorii au la dispozitie personal specializat in evidenta contabila si consultanti fiscali cu experienta.

Societatea Reinvent Finance Consulting, membra a Grupului REINVENT, se bucura de recunoasterea competentei profesionale din partea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), fiind inscrisa si in Registrul Consultantilor Fiscali Autorizati din Romania.

Din acest fapt decurg in mod direct mai multe avantaje importante, trei garantii esentiale privind serviciile pe care le oferim: garantia competentei, garantia moralitatii si garantia calitatii.

In primul rand, acest lucru este garantia ca serviciile furnizate prin intermediul Compartimentului Financiar-Contabil au in spate persoane cu pregatire deosebita, care au parcurs procedurile prevazute de Regulamentul CECCAR privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat, au urmat programele aferente stagiului si au promovat examenul de aptitudini.

Tarife standard pentru societati cu activitate de prestari servicii

Standard rates for service provision companies

Fara activitate: 195 RON

no activity

Pana la 10 documente lunar: 295 RON

Up to 10 documents per month

Pana la 20 documente lunar: 395 RON

Up to 20 documents per month

Pana la 30 documente lunar: 550 RON

Up to 30 documents per month

Pana la 50 documente lunar: 650 RON

Up to 50 documents per month

Intre 51 – 100 documente lunar: 850 RON

Between 51 – 100 documents per month

Intre 101 – 200 documente lunar: 1.250 RON

Between 101 – 200 documents per month

Intre 201 – 300 documente lunar: 1.850 RON

Between 201 – 300 documents per month

Intre 301 – 400 documente lunar: 2.350 RON

Between 301 – 400 documents per month

Intre 401 – 500 documente lunar: 2.950 RON

Between 401 – 500 documents per month

!!!! Pentru plata in avans pe 6 luni – 20 % reducere la orice pachet de servicii contabile

Peste 500 documente lunar se tarifeaza separat fiecare nota contabila = 2,5 RON per nota contabila.

In excess of 500 documents per month, each accounting note is charged separately = 2,5 RON per accounting note.

Tarif pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si/sau semestriale

Rate related to the preparation of annual and/or biannual financial statements

- pentru situatiile financiare anuale si semestriale, conform grilei de mai jos:

Intocmire situatii financiare anuale prescurtate

Preparation of brief annual financial statements

Microentitati  ( Cifra de afaceri < RON 100.000 )500 RON

Small entities ( Turnover < RON 100.000)

Microentitati (RON 100.001 < Cifra de Afaceri > RON 200.000): 775 RON

Small entities ( RON 100.001< Turnover > RON 200.000 

Microentitati ( RON 200.001 < Cifra de Afaceri > RON 3.000.000): 1.000 RON

Small entities ( RON 200.001 < Turnover > RON 3.000.000)

Entitati mici (nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: total active : 17.500.000 lei; CA : 35.000.000 lei; Nr. Mediu salariati : 50 ): 1.550 RON

Small entities (do not exceed limits of at least two of the following criteria: total assets: 17,500,000 RON; turnover: 35,000,000 RON; average number of employees: 50

Entitati mijlocii si mari ( depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: total active : 17.500.000 RON; CA : 35.000.000 RON, nr. Mediu salariati : 50 ): 2.170 RON

Medium entities and larger entities (beyond the limits of at least two of the following criteria: totalassets:17.500.000 RON; turnover:35.000.000 RON; average number of employees:50)

Taxa aferenta certificarii bilantului si situatiilor financiare, decont anual al impozitului pe profit (D101), decontare TVA cu optiune de rambursare, precum si alte declaratii si rapoarte fiscale decat cele mentionate mai sus, aferente misiunilor de certificare efectuate de consultantul fiscal*.

Fee related to the certification of the balance sheet and financial statements, annual return on the profit tax (D101), return on the VAT with reimbursement option, and other tax returns and reports than the above-mentioned ones, related to the certification assignments performed by the tax consultant fiscal*.

Intocmire bilant lichidare pentru situatia lichidarii voluntare a societatii, tarif 1800 RON + TVA. 

Winding-up balance sheet preparation for company liquidation– RON 1800 + VAT

Intocmire Bilant interimar 350 RON

Preparation of interim balance sheet 350 RON

Intocmire declaratie unica: 250 RON

Prepation of unique statement – 250 RON

Depunere declaratii rectificative ca urmare a predarii cu intarziere a documentelor contabile – 120 RON / declaratie rectificativa depusa.

Submission of corrective statements as a result of late delivery of the accounting documents – RON 120 / submitted corrective statement.

Depunere declaratii fiscale speciale (INTRASTAT, FOND MEDIU, CASA DE MARCAT, OSS, IOSS, DECLARATII STATISTICE ETC) – incepand de la 200 Ron

Submission special statements ( INTRASTAT, ENVIRONMENTAL FUND STATEMENT, ELECTRONIC CASH REGISTER, OSS, IOSS,STATISTICAL STATEMENTS ETC) – starting from RON 200

 

Consultantii nostri va stau la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 09:00-17:30 la numarul (021) 318.69.60 sau 0720.370.029

Sediul central situat in: Bulevardul Iuliu Maniu nr 6L. Cladirea CAMPUS 6.1, Etaj 3, Bucuresti (prima cladire pe coltul intersectiei cu Vasile Milea, langa Vodafone) sau la unul din sediile secundare:

 • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
 • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
 • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
 • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
 • Birou Sector 6: Soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 4, biroul A – telefon: 0733 050 466.
 • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.

Achizitie Registru Unic de Control: 150 RON

Purchase of the Unique Control Ledger: 150 RON

Obtinere spatiu virtual privat SPV PF/PJ: 250 RON

Obtainment SPV PF/PJ: 250 RON

Depunere cerere reactivare fiscala in SPV (include analiza situatiei fiscale) x 500 RON

Submission of request for fiscal reactivation in SPV (includes fiscal situation analysis) x 500 RON

Intocmire si depunere dosar de inregistrare / reinregistrare in scopuri de TVA – 600 RON / 150 EUR
Preparation and submission of VAT registration file – RON 600 / EUR 150

Declaratie de inregistrare/ renuntare cod TVA: 300 RON

VAT code registration/renunciation: 300 RON

Schimbare certificat TVA: 300 RON

Change VAT certificate

Intocmire si depunere documentatie inregistrare/ anulare Cod Special TVA – 300 RON.

Preparation and submission of registration documentation/ cancellation of Special VAT Code Special VAT– RON 300.

Intocmire si depunere dosar in vederea obtinere CIF pentru punctele de lucru cu minim 5 salariati – 300 RON;

Preparation and submission documentation for obtaining the tax code (CIF) for operational offices with 5 or more employees: 300 RON;

Declaratia 700 pentru alte modificari decat cele de mai sus = 150 RON

Declaration 700 for changes other than those above = 150 RON

Inregistrare si creare cont pe diverse platforme: CPPI (compensari electronice), SEAP (licitatii publice) sau sisteme declarative: RO-Transport, RO-E-Factura, MOSS – 300 RON

Registration and account creation on various platforms: CPPI (electronic compensation), SEAP (public tenders) or declaration systems: RO-Transport, RO-E-Invoice, MOSS - 300 RON

Transmitere facturi in RO-Transport, RO-E-Factura*

Sending invoices in RO-Transport, RO-E-Invoice*

Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte: 580 RON

Specific works for the participation in public tenders: RON 580

Obtinere certificate diverse (certificat atestare fiscala/ cazier fiscal/ certificat de rezidenta fiscala etc): 300 RON

Obtainment of various certificates (tax clearance certificate/tax fraud record/ residency certificates etc.): 300 RON

Intocmire si depunere cerere esalonare obligatii bugetare: 300 lei

Preparation and submission of request for staggered budgetary obligations: 300 lei

Obtinere certificat DITL ( certificat atestare fiscala/ cazier fiscal/ etc): 500 RON

Obtaining a DITL certificate (tax DITL certificate etc.): 500 RON

Incepand cu al doilea certificat pe aceeasi firma (daca am facut deja unul cu procura) x 300 RON

Starting with the second certificate for the same company (if I have already made one with a power of attorney) x 300 RON

Obtinere cod EORI: 300 RON

Obtaining EORI code: 300 RON

Obtinere regim derogatoriu: 300 RON

Obtaining a derogatory regime= 300 RON

Fiscalizare casa marcat: 500 Ron;

Fiscal activation (fiscalization) of cash register: 500 RON;

Obtinere NUI pentru casa de marcat din SPV: 300 RON
Obtaining NUI for the cash register from SPV: 300 RON

Intocmire fromular 177 – 300 RON

Preparation of form 177 – 300 RON

Tarif asistenta specialitate pe durata controlului inclusiv pentru rambursari de TVA*

Fee related to the specialized support provided during the audit, including for VAT reimbursements*.

Intocmire si depunere documentatie pentru aplicare la diverse masuri finantare tip microgrant*

Preparation and submission of documentation for application to various financing measures such as microgrant*

Evidenta analitica proiecte fonduri europene*

Analytical record of European funds projects*

Analiza financiar-contabila asupra activitatii economice: 500 RON / ora

Financial-accounting analysis on the economic activity: RON 500 / hour

Consultanta financiar – contabila si fiscala: 325 RON / 30 minute

Financial-accounting and tax consultancy: RON 325 / 30 minutes

Intocmire si redactare Manual de politici si proceduri contabile: 500 RON

Preparation and drafting of the Accounting Policies and Procedures Manual: RON 500

Intocmirea dosarului de inventariere pe baza listelor de inventariere furnizate de Beneficiar-client, cu ocazia incheierii exercitiului financiar precum si a operatiunilor de reorganizare, lichidare, fuziune sau divizare, si la cererea clientului : 300 RON pentru societatile ce nu detin bunuri corporale in patrimoniu, 500 RON pentru toate celelalte cazuri

Preparation of the inventory file, based on the inventory lists provided by the Beneficiary-customer, at the end of the financial year, as well as based on the restructuring, winding-up, merger or de-merger operations, and upon the customer’s request: RON 300 for companies with no tangible assets in their estate, RON 500 for all other cases

Deplasare suplimentara pentru ridicare acte100 RON per deplasare pe raza municipiului Bucuresti, iar pentru deplasarile in alte orase tariful se stabileste de comun acord in functie de distanta..

Additional travel to pick up documents – RON 100 / travel within Bucharest Municipality, provided that the rate shall be mutually agreed for other cities, depending on the distance

Servicii salarizare

Payroll services

Deschidere contract salariat: 75 RON

Opening of employee’s contract

Deschidere C.I.M.telemunca per salariat: 95 RON

Opening C.I.M. telework per employee

Deschidere C.I.M. domiciliu per salariat: 85 RON

Opening C.I.M. domicile per employee

Inregistrare contract mandat: 100 RON

Mandate contract registration

Tarif lunar servicii salarizare per salariat/ asimilat: 72 RON
Monthly wage-related service rate per employee

Inchidere contract per salariat: 75 RON
Closure of contract per employee

D700 luare/scoatere din evidenta salariati: 150 RON
D700 taking/removing from the employee record

Intocmire adeverinta medic familie/spital: 35 RON
Drafting certificates for family physician/hospital

Intocmire adeverinta banca, somaj: 60 RON
Drafting certificates for bank, unemployment

Intocmire fisa postului: 150 RON
Drafting the job description

Intocmire Regulament Ordine Interioara: 1000 RON
Preparation of Internal Regulations

Depunere/inregistrare declaratii privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj in situatia in care Beneficiarul beneficiaza de subventii pentru salariati – 85 RON / salariat subventionat.

Submission/registration of statements on the payment obligations to the unemployment insurance budget in case that the Beneficiary benefits from subsidies for the employees – RON 85 / subsidized employee.

Obtinere utilizator si parola ITM: 150 RON.

Obtainment of user ID and password for the Territorial Work Inspectorate

Obtinere NIF pentru cetateni straini: 300 RON

Obtainment of NIF (fiscal identification number) for foreign citizens

Intocmire si depunere dosar privind rezidenta fiscala: 1000 RON.

Preparation and submission documentation for establishing fiscal residence

Deplasare pentru ridicare acte85 RON per deplasare pe raza municipiului Bucuresti, iar pentru deplasarile in alte orase tariful se stabileste de comun acord in functie de distanta..

Travel for picking up documents – RON 85 / travel within Bucharest Municipality, provided that the rate shall be mutually agreed for other cities, depending on the distance.

Conform capitolului IV, art.1 si prezentei anexe, pretul total  al contractului este … Ron/luna, la care nu se includ servicii de salarizare. Aceste sume raman nemodificate pana la schimbarea conditiilor respective, ulterior se va trece la tarifare conform grilei din prezenta Anexa.

According to chapter IV, art.1 and this annex, the total price of the contract is _____ Ron/month, which does not include payroll services - These amounts remain unchanged until the respective conditions change, after that the pricing will be changed according to the grid in this Annex.

*Tarifele se se stabilesc in functie de complexitatea lucrarii respective

*The rates are determined depending on the complexity of the relevant work

*All rates are expressed in RON, without VAT

Date contact

In cazul in care  doriti si alte detalii privind procedura de infiintare a unui SRL,va asteptam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: firma@reinventconsulting.ro.

Daca v-ati hotarat putem demara infiintarea firmei dumneavoastra la oricare din sediile noastre:

 • Sediul central situat in: Bulevardul Iuliu Maniu nr 6L. Cladirea CAMPUS 6.1, Etaj 3, Bucuresti (prima cladire pe coltul intersectiei cu Vasile Milea, langa Vodafone) sau la unul din sediile secundare:
 • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
 • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
 • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
 • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
 • Birou Sector 6: Soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 4, biroul A – telefon: 0733 050 466.
 • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.