TARIFE: EVIDENTA CONTABILA

EVIDENTA FINANCIAR CONTABILA

Conceptul nostru de business, acela de servicii integrate, aduce langa serviciile juridice si servicii din sfera financiar-contabila. Astfel, intreprinzatorii au la dispozitie personal specializat in evidenta contabila si consultanti fiscali cu experienta.

Societatea Reinvent Finance Consulting, membra a Grupului REINVENT, se bucura de recunoasterea competentei profesionale din partea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR), fiind inscrisa si in Registrul Consultantilor Fiscali Autorizati din Romania.

Din acest fapt decurg in mod direct mai multe avantaje importante, trei garantii esentiale privind serviciile pe care le oferim: garantia competentei, garantia moralitatii si garantia calitatii.

In primul rand, acest lucru este garantia ca serviciile furnizate prin intermediul Compartimentului Financiar-Contabil au in spate persoane cu pregatire deosebita, care au parcurs procedurile prevazute de Regulamentul CECCAR privind accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat, au urmat programele aferente stagiului si au promovat examenul de aptitudini.

Tarife standard pentru societati cu activitate de prestari servicii

Standard rates for service provision companies

Fara activitate195 RON

no activit

Pana la 10 documente lunar: 295 RON

Up to 10 documents per mont

Pana la 20 documente lunar: 395 RON

Up to 20 documents per month

Pana la 30 documente lunar: 550 RON

Up to 30 documents per mont

Pana la 50 documente lunar: 650 RON

Up to 50 documents per mont

Intre 51 – 100 documente lunar: 850 RON

Between 51 – 100 documents per mont

Intre 101 – 200 documente lunar: 1.250 RON

Between 101 – 200 documents per mont

Intre 201 – 300 documente lunar: 1.850 RON

Between 201 – 300 documents per mont

Intre 301 – 400 documente lunar: 2.350 RON

Between 301 – 400 documents per mont

Intre 401 – 500 documente lunar: 2.950 RON

Between 401 – 500 documents per mont

!!!! Pentru plata in avans pe 6 luni – 20 % reducere la orice pachet de servicii contabile

!!!! Pentru plata in avans pe 1 an – 35 % reducere la orice pachet de servicii contabile

Peste 500 documente lunar se tarifeaza separat fiecare nota contabila = 2,5 lei per nota contabila.

In excess of 500 documents per month, each accounting note is charged separately = 2,5 lei per accounting note.

Tarif pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si/sau semestriale

Rate related to the preparation of annual and/or biannual financial statements

- pentru situatiile financiare anuale si semestriale, conform grilei de mai jos:

Intocmire situatii financiare anuale prescurtate

Preparation of brief annual financial statements

Microentitati  ( Cifra de afaceri < RON 100.000 )500 RON

Small entities ( Turnover < RON 100.000)

Microentitati (RON 100.001 < Cifra de Afaceri > RON 200.000): 775 RON

Small entities ( RON 100.001< Turnover > RON 200.000 

Microentitati ( RON 200.001 < Cifra de Afaceri > RON 3.000.000): 1.000 RON

Small entities ( RON 200.001 < Turnover > RON 3.000.000)

Entitati mici (nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: total active : 17.500.000 lei; CA : 35.000.000 lei; Nr. Mediu salariati : 50 ): 1.550 RON

Small entities (do not exceed limits of at least two of the following criteria: total assets: 17,500,000 RON; turnover: 35,000,000 RON; average number of employees: 50

Entitati mijlocii si mari ( depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: total active : 17.500.000 lei; CA : 35.000.000 lei, nr. Mediu salariati : 50 ): 2.170 RON

Medium entities and larger entities (beyond the limits of at least two of the following criteria: totalassets:17.500.000 lei; turnover:35.000.000 Ron; average number of employees:50

Depunere declaratii rectificative ca urmare a predarii cu intarziere a documentelor contabile – 120 RON / declaratie rectificativa depusa.

Submission of corrective statements as a result of late delivery of the accounting documents – RON 120 / submitted corrective statement.

Depunere declaratii fiscale speciale (INTRASTAT, FOND MEDIU, CASA DE MARCAT, OSS, IOSS, DECLARATII STATISTICE ETC) – incepand de la 200 Ron

Submission special statements ( INTRASTAT, ENVIRONMENTAL FUND STATEMENT, ELECTRONIC CASH REGISTER, OSS, IOSS,STATISTICAL STATEMENTS ETC) – starting from RON 200

Intocmire bilant lichidare pentru situatia lichidarii voluntare a societatii, tarif incepand de la 1800 RON. *

Winding-up balance sheet preparation for company liquidation– tariff starting for Ron 1800.*

Consultantii nostri va stau la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 09:00-17:30 la numarul (021) 318.69.60 sau 0720.370.029

Sediul central situat in: Bulevardul Iuliu Maniu nr 6L. Cladirea CAMPUS 6.1, Etaj 3, Bucuresti (prima cladire pe coltul intersectiei cu Vasile Milea, langa Vodafone) sau la unul din sediile secundare:

 • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
 • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
 • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
 • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
 • Birou Sector 6: Soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 4, biroul A – telefon: 0733 050 466.
 • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.

Reactivare societate inactiva fiscal ANAF: 500 RON

Reactivation of the fiscal inactive company ANAF

Suspendare PFA/PFI ANAF: 400 RON

ANAF PFA/PFI suspension - 400 RON

Inchidere PFA/PFI ANAF: 600 RON

Closing PFA/PFI ANAF - 600 RON

Inregistrare PFA/PFI ANAF: 600 RON

PFA/PFI  registration at ANAF

Obtinere cod EORI: 300 RON

Obtain EORI code 

Reinregistrare in scopuri de TVA – TVA anulat: 600 RON

Obtaining a canceled VAT code

Schimbare certificat TVA: 300 RON

Change VAT certificate

Anulare cod special de TVA: 300 RON

Cancellation of special VAT code

Obtinere regim derogatoriu: 300 RON

Obtaining a derogatory regime

Intocmire si depunere dosar de inregistrare in scopuri de TVA: 600 RON

Preparation and submission of VAT registration file

Intocmire si depunere documentatie inregistrare Cod Special TVA: 300 RON

Preparation and submission of the registration documentation Special VAT

Tarif asistenta specialitate pe durata controlului inclusiv pentru rambursari de TVA *

 Fee related to the specialized support provided during the audit, including for VAT reimbursements.*

Intocmire si redactare Manual de politici si proceduri contabile: 500 RON.

Preparation and drafting of the Accounting Policies and Procedures Manual

Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte: 580 RON.

Specific works for the participation in public tenders

Analiza financiar-contabila asupra activitatii economice: 500 RON/ora

Financial-accounting analysis on the economic activity

Consultanta financiar – contabila si fiscala: 325 RON / 30 minute

Financial-accounting and tax consultancy

Intocmirea dosarului de inventariere pe baza listelor de inventariere furnizate de Beneficiar-client, cu ocazia incheierii exercitiului financiar precum si a operatiunilor de reorganizare, lichidare, fuziune  sau divizare, si la cererea clientului : 300 RON pentru societatile ce nu detin bunuri corporale in patrimoniu,  500 RON pentru toate celelalte cazuri

Preparation of the inventory file, based on the inventory lists provided by the Beneficiary-customer, at the end of the financial year, as well as based on the restructuring, winding-up, merger or de-merger operations, and upon the customer’s request: RON 300 for companies with no tangible assets in their estate, RON 500 for all other cases

Obtinere certificate diverse ( certificat atestare fiscala/ cazier fiscal/ certificat DITL etc): 300 RON;

Obtainment of various certificates (tax clearance certificate/tax fraud record/ DITL certificate etc.)

Intocmire si depunere dosar pentru deschidere punct lucru/inchidere punct lucru: 300 RON

Preparation and submission of the registration documentation for opening point working /closing point working

Inregistrare platforma online DITL: 250 RON

Online registration platform DITL

Obtinere spatiu virtual privat SPV PF/PJ: 250 RON

Obtainment SPV PF/PJ

Intocmire declaratie unica: 300 RON

Prepation of unique statement

Achizitie Registru Unic de Control: 150 RON;

Purchase of the Unique Control Ledger

Intocmire si depunere dosar pentru schimbare sediu social: 300 RON;

Preparation and submission documentation for changing the registered office

Fiscalizare casa marcat: 500 RON

Fiscal activation (fiscalization) of cash register

Intocmire si depunere dosar in vederea obtinere CIF pentru punctele de lucru cu minim 5 salariati: 300 RON

Preparation and submission documentation for obtaining the tax code (CIF) for operational offices with 5 or more employees

Servicii salarizare

Payroll services

Deschidere contract salariat: 60 RON 

Opening of employee’s contract

Tarif lunar servicii salarizare per salariat: 72 RON

Monthly wage-related service rate per employee

Inchidere contract per salariat: 75 RON

Closure of contract per employee

Intocmire declaratie privind calculul si retinerea impozitului pe venit pe fiecare beneficiar de venit D205: 55 RON

Preparation of the return on the computation and withholding of the income tax per taxpaying employee D205

Intocmire adeverinta medic familie/spital: 28 RON

Drafting certificates for family physician/hospital

Intocmire adeverinta banca, somaj: 60 RON

Drafting certificates for bank, unemployment

Intocmire fisa postului: 150 RON

Drafting the job description

Intocmire Regulament Ordine Interioara personalizat: 1.000 RON

Preparation of Internal Regulations

In tarif sunt incluse 5 deplasari la institutiile reglementate. Deplasarile suplimentare peste cele 5  se tarifeaza separat: 100 RON per deplasare.

The rate includes 5 travels to the regulated institutions. The additional travels in excess of the said 5 are rated separately

Depunere/inregistrare declaratii privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj in situatia in care Beneficiarul beneficiaza de subventii pentru salariati – 85 RON / salariat subventionat.

Submission/registration of statements on the payment obligations to the unemployment insurance budget in case that the Beneficiary benefits from subsidies for the employees – RON 85 / subsidized employee.

Obtinere utilizator si parola ITM: 150 RON.

Obtainment of user ID and password for the Territorial Work Inspectorate

Obtinere NIF pentru cetateni straini: 1000 RON

Obtainment of NIF (fiscal identification number) for foreign citizens

Intocmire si depunere dosar privind rezidenta fiscala: 1000 RON.  

Preparation and submission documentation for establishing fiscal residence      

Deplasare pentru ridicare acte – 85 RON per deplasare pe raza municipiului Bucuresti, iar pentru deplasarile in alte orase tariful se stabileste de comun acord in functie de distanta..

Travel for picking up documents – RON 85 / travel within Bucharest Municipalityprovided that the rate shall be mutually agreed for other cities, depending on the distance.

Conform capitolului IV, art.1 si prezentei anexe, pretul total  al contractului este … Ron/luna cu plata in avans pe 6 luni, la care  se adauga servicii salarizare – RON. Aceste sume raman nemodificate pana la schimbarea conditiilor respective, ulterior se va trece la tarifare conform grilei din prezenta Anexa.

According to chapter IV, art. 1 and to this annex, the aggregate contract price amounts to RON …….., plus RON - for payroll services. These amounts shall remain unchanged until the change of the relevant circumstances, and further on the rates set out in the schedule of this Annex shall apply.

*Tarifele se se stabilesc in functie de complexitatea lucrarii respective

*The rates are determined depending on the complexity of the relevant work

*Toate tarifele sunt exprimate in lei, fara TVA

Date contact

In cazul in care  doriti si alte detalii privind procedura de infiintare a unui SRL,va asteptam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: firma@reinventconsulting.ro.

Daca v-ati hotarat putem demara infiintarea firmei dumneavoastra la oricare din sediile noastre:

 • Sediul central situat in: Bulevardul Iuliu Maniu nr 6L. Cladirea CAMPUS 6.1, Etaj 3, Bucuresti (prima cladire pe coltul intersectiei cu Vasile Milea, langa Vodafone) sau la unul din sediile secundare:
 • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
 • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
 • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
 • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
 • Birou Sector 6: Soseaua Virtutii nr. 19D, etaj 4, biroul A – telefon: 0733 050 466.
 • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.