MODIFICAREA CODULUI FISCAL - IMPACT FĂRĂ PRECEDENT ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI!!!

Rezumat al principalelor modificări PROPUSE pentru modificarea Codului Fiscal, cu impact fără precedent asupra mediului de afaceri din România!!!

Vă prezentăm în linkul de mai jos modificările propuse în varianta existentă de PROIECT, urmând ca acestea să fie supuse aprobării.
Pentru măsurile fiscale cu aplicabilitate efectivă, vă recomandăm să consultați varianta oficială, după publicarea în Monitorul Oficial, întrucât pot interveni modificări. Vă rugăm să rețineți că nu avem încă forma finală, care poate arată foarte diferit de ce știm astăzi. Majoritatea propunerilor de modificare a Codului Fiscal se doresc a intra în vigoare de la 01.01.2024, cu anumite excepții, pentru care data intrării în vigoare se propune a fi 01.10.2023.
  
1. Pentru plătitorii de impozit pe profit:

➡️ Se introduce noțiunea de Ajustor Fiscal pe Impozitul pe Profit, care se calculează după formula:

    AFIP = 16% [(3%*(VT-Vs) + Sch, unde:
    VT = Venituri totale
    Vs = Venituri scutite/neimpozabile, conform legii
    Sch = suma CHELTUIELILOR de consultanță, management, drepturi de proprietate intelectuală, redevenițe în relația cu persoană afiliată.

În cazul în care impozitul pe profit rezultat este mai mic decât valoarea Ajustorului fiscal calculat după formula de mai sus, se va datora impozit la nivelul Ajustorului fiscal.
În cazul în care, darorită pierderii fiscale reportate din anii precedenți, se înregistrează pierdere fiscală (rezultatul fiscal cumulate este negativ și impozitul rezultat este zero), se va datora impozit la nivelul Ajustorului fiscal calculat după următoarea formulă:

    AFIP = 16% Sch, ajungându-se practic să se datoreze impozit pe cheltuieli cu entitățile afiliate

▶️ Cu alte cuvinte, chiar dacă o firma vă fi pe pierdere, tot va plăti impozit pe profit.

➡️ Cheltuielile cu sponsorizările directe către entitățile fără scop lucrativ înregistrate în Registrul Entităților de Cult la data semnării contractului – vor fi deductibile la determinarea rezultatului fiscal, cu o deducere suplimentară de 300%.

Se abrogă actualul mod de calcul a sumelor deductibile cu sponsorizarea (deducerea actuală fiind la nivelul sumei minime dintre 20% din impozitul pe profit datorat și 0.75% din cifra de afaceri), precum și posibilitatea reportării sumelor nededuse în vederea redirecționării ulterioare în termen de 6 luni de la definitivarea impozitului anual, pentru impozitul datorat începând cu 01.01.2024.

Impozitul aferent anului 2023 vă putea fi redirecționat în limita cotei legale în anul 2024.

▶️ Se elimina deducerile fiscale pentru achiziția caselor de marcat.

➡️ 
Cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social situat în clădiri de locuințe din zone rezidențiale, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, vor avea o deductibilitate limitată la 50%, care nu vă mai ține cont de suprafață alocată desfășurării activității economice.

➡️ Cheltuielile aferente autovehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu masă totală maximă autorizată de 3,5t și maxim 9 locuri, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului, vor avea o deductibilitatea limitata la 25%.

2. Impozitul pe dividende vă creste la 10% pentru sumele distribuite după data de 01.01.2024.

➡️ Pentru dividendele distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2023, cota de impozit rămâne 8%, fară recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023.

Deja au apărut zvonuri că impozitul pe dividende nu se va modifica, deci vă reamintim că aceste reglementari nu sunt finale!

3. Pentru microintreprinderi:

➡️ O persoana/acționar/administrator va putea deține minim 25% din capital la o singură entitate care se încadrează la regimul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, cu îndeplinirea condițiilor legale.

În cazul în care exista mai multe entități în care oricare acționar/administrator de microîntreprindere deține în mod direct sau indirect peste 25% din capital, trebuie aleasă o singură persoană juridică română care va rămâne microîntreprindere, celelalte fiind obligate să treacă la impozit pe profit.

În acest caz, ieșirea din sistemul microintreprinderilor este definitiva pentru anul fiscal curent.

▶️ Condiția privind cifra de afaceri de până în 500.000 euro la 31 decembrie se verifică luând în calcul totalul veniturilor realizate cumulate cu veniturile întreprinderilor legate.

➡️ Persoanele juridice romane care desfășoară activități în domeniul asigurări/reasigurări, al pieței de capital și intermediere în aceste domenii, și care au realizat venituri din aceste activități de peste 15% din total venituri NU POT FI MICROINTREPRINDERI.

➡️
Persoanele juridice romane care îndeplinesc la 31.12.2023 condițiile microintreprinderii și care nu au mai fost plătitoare de impozit pe profit ulterior datei de 01.01.2023, pot opta să aplice regimul microintreprinderilor începând cu anul fiscal următor, inclusiv daca au desfășurat până la 31.12.2023 activități conform codurilor CAEN: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (HORECA).

▶️ Pe perioada suspendării activității la ONRC, Microintreprinderile rămân la impozit pe venit.

La reluarea activității, au la dispoziție 30 de zile pentru îndeplinirea condiției privind înregistrarea a cel puțin 1 contract individual de munca, pentru a își pastra statutul de microintrerindere, și doar daca îndeplinesc și celelalte condiții. În caz contrar, vor trece la impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai îndeplinesc cumulativ condițiile.

▶️ Începând cu 1.10.2023, cotele de impozitare propuse pentru microintreprinderi sunt:
- 1% pentru venituri de până la 300.000 lei inclusiv (NU EURO);
- 3% pentru microintreprinderile care:
     - realizează venituri peste 300.000 lei
  SAU
     - desfășoară activități conform codurilor CAEN: 5821, 5829, 6201, 6209, 5610, 5621, 5629, 5630, 6910, 8621, 8622, 8623, 8690.

▶️ Tot începând cu 1.10.2023 se propune plata anticipata a impozitului pentru trimestrul 4, cu scadenta 25.12.2023, care de fapt, prin derogare, că și în ultimii ani, vă fi 21.12.2023!!!

Astfel, pentru luna decembrie, veniturile se vor estima la nivelul celor realizate în luna noiembrie, urmând că regularizarea impozitului să se facă până la termenul de depunere a declarației de impozit pe venitutile microintreprinderilor.

Începând cu anul 2024, în situația în care în cursul anului o microîntreprindere depășește 300.000 lei venituri totale sau începe să desfășoare una din activitățile mai sus menționate, se aplică cota de 3% începând cu trimestrul respectiv. Invers, dacă în cursul anului nu mai desfășoară una din aceste activități sau veniturile realizate nu depășesc 300.000 lei, se aplică cota de 1%.

În cazul în care în cursul anului o microîntreprindere realizează:
  - venituri mai mari de 300.000 lei (NU EURO)
ȘI
  - o rata a rentabilității (profit net/venituri totale) de este 30%,
aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care se înregistrează acest caz.

▶️ Sumele reprezentând sponsorizări efectuate de microintreprinderi și sumele reprezentând achiziția caselor de marcat ramase de reportat, nu se mai scad din impozitul micro datorat după 01.01.2024.

4. Scutiri/Reduceri de taxe pentru veniturile realizate din construcții, IT și agricultură

➡️ Începând cu veniturile realizate în cursul lunii septembrie 2023 se dorește limitarea facilitaților fiscale actuale pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, la un singur contract individual de muncă/raport de serviciu/act de delegare sau detașare, la un singur angajator, pentru suma maximă de 10.000 lei inclusiv, pe baza opțiunii exprimate în scris prin declarație pe propria răspundere.

▶️ Partea din venitul brut lunar care depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

5. Pentru persoane fizice


➡️ Scade plafonul lunar neimpozabil al beneficiilor salariale de la 33% la 20% din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat.

Anumite categorii de avantaje se pot deduce în limita plafonului mai sus menționat, având în vedere Servicii care pot fi furnizate atât pentru salariat cât și pentru orice persoană aflată în întreținerea sa, definirea persoanei aflate în întreținere fiind cea care obține venituri sub 20% din salariul minim pe economie.

➡️ Începând cu anul 2024, persoanele care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor nu mai au obligația completării registrului de evidenta fiscala și a tinerii evidentei contabile (în sistem real), nu vă mai avea obligația depunerii declarației unice din perspectiva impozitului, ci doar din perspectiva CASS, daca veniturile din chirii depășesc plafoanele anuale sau daca mai exista și alte venituri care trebuiesc cumulate cu veniturile din chirii pentru a calcula contribuția la sănătate. Venitul brut anual va rezulta din contractele încheiate, indiferent de momentul încasării, și se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad în sarcina proprietarului, daca sunt efectuate de către cealaltă parte cointractantă.

Daca persoana fizică închiriază bunul către o alta persoana fizica, atunci lucrurile rămân că și până în prezent.

Deci venitul net anual din chirii se vă împarți în 2 categorii cu tratament diferit:
- Venitul din cedarea folosinței bunurilor plătit de către persoane juridice sau alte entități care au obligația conducerii evidentei contabile, pentru care plătitorii de venituri au obligația reținerii la sursa și plații impozitului de 10% corespunzător sumelor plătite;
Venitul net, altul decât cel plătit de entități care au obligația conducerii evidentei contabile, pentru care se stabilește o cota forfetara de 20%.

Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor aferente anului fiscal 2023, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare în anul 2023.

▶️ Cota forfetara la veniturile din arenda scade și ea de la 40% la 20%.

➡️ Începând cu 1.09.2023, veniturile realizate din câștigurile din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate se vor impune prin reținere la sursa cu cota de:
3% pentru deținere pe o perioada mai mare de 365 zile de la data dobândirii
5% pentru deținere pe o perioada mai mica de 365 zile de la data dobândirii

▶️Impozitul pe veniturile a căror sursa nu se poate justifica se majorează de la 16% la 50%!!!

▶️ Recuperarea pierderilor fiscale provenind din străinătate se compensează cu veniturile din aceeași natură și sursă realizate în străinătate, pe fiecare țară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

▶️ Se va datora CASS pentru tichetele cadou, tichetele de masa și voucherele de vacanta acordate de angajatori.

▶️ În cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activități sportive, plătitorii de venituri calculează și rețin la sursa CAS, CASS și impozit pe venit.

▶️ Noile plafoane CAS pentru venituri din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală.

Baza de calcul anuala pentru CAS reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:
- 12 salarii minime brute, pentru venituri realizate cuprinse intre 12 și 24 salarii minime;
24 de salarii minime brute, pentru venituri realizate cuprinse intre 24 și 36 salarii minime;
36 de salarii minime brute, pentru venituri realizate de peste 36 de salarii minime.

Încadrarea în plafonele anuale CAS se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor de venit anuale din activități independete, a venitului brut realizat în baza contractelor din activitate sportiva, precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală.

Baza de calcul CASS pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asociere, cedarea folosinței bunurilor, activităti agricole, investiții, alte surse o reprezintă, daca se estimează venituri a căror valoare cumulata este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice:
6 salarii minime brute, pentru venituri realizate cuprinse intre 6 și 12 salarii minime
- 12 salarii minime brute, pentru venituri realizate cuprinse intre 12 și 24 salarii minime
- 24 salarii minime brute, pentru venituri realizate cuprinse intre 24 și 36 salarii minime
36 salarii minime brute, pentru venituri peste 36 de salarii minime – plafon nou introdus!!!

Pot opta pentru plata contribuției persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate sub nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

Contribuția CASS pentru veniturile din activități independente se datorează pe fiecare sursă de venit, fară a se lua în calcul pierderile fiscale anuale, la o bază de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma de venit ajustată.

➡️ PFA-uri

PFA-urile vor plati CASS 10% aplicată  asupra întregului venit impozabil obținut – se elimină  orice plafon sub care nu se datorează sănătate.

Din perspectiva calculului CASS, veniturile din PFA vor fi tratate total separat, similar cu salariile.

▶️ Daca aveți PFA și obțineți și venituri din chirii/investiții/etc – se datorează o sumă  la CASS pentru veniturile din PFA + o altă  sumă  la CASS calculată  la plafoane pentru celelalte venituri.

Deci se va plati CASS de 2 ori, daca aveți și PFA și venituri din alte surse.

Daca veniturile sunt doar din PFA, se plătește 10% aplicat la venituri, dar nu mai puțin de 10% din 6 salarii minime.

Avem și excepții:
- nu se aplică plafonul minim de 6 salarii minime (nu se datorează diferența până la 6 salarii minime), daca mai aveți venituri din salarii și contracte de mandat (asimilate salariilor) cel puțin egale cu 6 salarii minime;
- aveți alte tipuri de venituri (chirii, investiții, dividende, cryptomonede) pentru care s-a datorat CASS la nivelul de cel puțin 6 salarii minime.

În aceste cazuri nu exista scutire de CASS la PFA, ci se plătește doar 10% CASS aplicat la veniturile efectiv realizate, fară să se mai plătească diferență până la 10% aplicat la plafonul de 6 salarii minime.

CASS devine cheltuiala deductibila.

6. TVA

➡️ Pentru aplicarea cotei reduse de TVA, în cazul livrării locuințelor ca parte a politicii sociale, se modifică definiția unei locuințe care în momentul livrării poate fi locuită ca atare, prin condițiile cumulative care trebuie îndeplinite:

- Acces liber individual la spațiul locuibil
- Acces la utilități
- Conțin cel puțin un spatiu pentru odihna, un spatiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar - Finisajele exterioare includ cel puțin: acoperiș, geamuri, ușa intrare
- Finisajele interioare includ cel puțin: pereți finisați cu vopsea/tapet/faianță, podele finisate cu gresie/parchet, uși interioare
- Instalații sanitare și obiecte sanitare cu bateriile aferente
- Instalații electrice, inclusiv tablou, doze, întrerupătoare și prize

▶️ Se înființează Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA în format electronic, orice persoană putând achiziționa, începând cu data de 1.09.2023, o singură locuință care se încadrează în maxim 600.000 lei exclusiv TVA, cu cotă redusă.

▶️ Cota redusă de 5% TVA crește la 9% pentru:

- alimente, băuturi cu excepția băuturilor alcoolice, băuturilor nealcoolice NC 2202, alimentelor cu zahar adăugat;
- manuale școlare, cărți, ziare, reviste pe suport fizic sau electronic, cu excepția celor cu un conținut video sau muzical audio și a celor destinate publicității;
- livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, cu condiția să poată fi locuite ca atare și să se încadreze în maxim 120 mp suprafață utilă și 600.000 lei excusiv TVA;
- livrarea de lemne de foc sau produse similar care se încadrează în anumite coduri NC;
- livrarea de energie termică în sezonul rece (1 noiembrie – 31 martie) către populație, spitale, ONG-uri, unități de cult, furnizori de Servicii sociale acreditați;
livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare, pompe de căldură etc inclusiv livrarea și instalarea de componente pentru astfel de sisteme, sau atunci când acestea reprezintă parte componentă sau extraoptiuni la livrarea de construcții
livrarea de proteze și accesorii cu excepția celor dentare, scutite.

Cota redusa actuala de 5% pentru livrarea de locuințe în condițiile actuale ale legii se vă mai putea aplica în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023.

▶️ Livrarea alimentelor de înalta valoare calitativa, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvolaterii Rurale nu mai beneficiază de cota redusa de TVA.

▶️ TAXARE INVERSĂ IMOBILE

Se aplică taxare inversă pentru livrările de conctructii sau parti de construcție și terenurile de orice fel pentru a căror livrare se aplica regimul de taxare DOAR PRIN OPȚIUNE (în cazul operațiunilor scutite de taxă pentru care prin opțiune se aplică regimul de taxare).

Din sintagma “prin efectul legii sau prin opțiune” se elimina cuvintele “prin efectul legii”, restrangandu-se astfel aria de aplicabilitate a taxării inverse la livrarea de construcții noi (livrare efectuata cel tărziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări sau utilizări), operațiune care în mod normal este scutita de TVA, dar pentru care vânzătorul a optat pentru taxarea tranzacției respective. Opțiunea se exercita prin transmiterea unei notificări către ANAF în prealabil. O copie de pe notificare se transmite clientului. Dreptul de deducere la beneficiar (și implicit acela de aplicare a taxării inverse) ia naștere și poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei, și nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vânzător.

7. Impozitul pe tranzacțiile imobiliare cu clădiri rezidențiale – titlu nou introdus

Cota de impozitare, la prima vânzare, va fi 5% din prețul de vânzare al fiecărei clădiri rezidențiale vândute, din care se scade valoarea de 600.000 lei, exclusiv TVA.

Prima vânzare = prima înstrăinare prin vânzare, de la data încheierii procesului verbal de recepție finală.

Impozitul se calculează și se încasează de către notarul public, înainte de autentificarea actului.

Sunt obligate la plata impozitului mai sus menționat atât persoanele juridice, cât și persoanele fizice autorizate potrivit legii, care înstrăinează clădiri rezidențiale.

Impozitarea transferului proprietăților imobiliare:

- 5% pentru imobilele deținute pe o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
- 3% pentru deținerea acestora pe o perioadă mai mare de 3 ani.

Cotele se majorează de la nivelul actual de 3%, respectiv 1%.

8. Impozitarea deținerii mai multor proprietăți imobiliare – titlu nou introdus

Sunt obligate la plata acestui impozit persoanele fizice care au în proprietate clădiri situate în Romania a căror valoare impozabilă calculată depășește 2.500.000 lei.

Cota de impozit este 1%, aplicată la diferența dintre suma valorilor impozabile individuale comunicate de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei.

Se declară până la data de 25 iunie a anului pentru care se datorează impozitul.

Reamintim faptul că unele din aspectele prezentate mai sus pot suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial!

Date contact

In cazul in care  doriti si alte detalii privind serviciile noastre, va asteptam sa ne scrieti pe adresa de e-mail: [email protected].

Daca v-ati hotarat putem demara infiintarea firmei dumneavoastra la oricare din sediile noastre:

  • Sediul central situat pe: Strada Dealul Tugulea numarul 77, Sector 6 sau la unul din sediile secundare:
  • Birou Sector 1: Zona Promenada Mall – intersectie strada Avionului cu strada Aripilor – telefon: 0733.050.462.
  • Birou Sector 3: Langa Registrul Comertului (Piata Muncii, Bucuresti) – telefon: 0733.050.051.
  • Birou Sector 3: Bulevardul Basarabia nr.256 G, etaj 7 – telefon: 0733.054.904.
  • Birou Sector 4: Strada Podul Inalt nr.6, zona Berceni – telefon: 0733.054.287.
  • Birou Județ Ilfov: Chitila, pe DN7, Strada Banatului nr.4 – telefon: 0733.054.293.